دوشنبه، 1 آبان 1396

شهید عبدالرحمان مرغیان

تاریخ تولد: ۱۳۴۲

محل تولد: دزفول

تاریخ شهادت: ۱ بهمن ۱۳۶۵

محل شهادت: نهر جاسم