دوشنبه، 1 آبان 1396

شهید نجف قلی سعیدی

تاریخ تولد: ۱۳۱۰

محل تولد: مسجد سلیمان

تاریخ شهادت: ۱۵ آذر ۱۳۶۵

محل شهادت: اهواز