دوشنبه، 1 آبان 1396

شهید عبدالحسین جگر

تاریخ تولد: ۱۳۴۶

محل تولد: اهواز

تاریخ شهادت: ۲۵  اسفند ۱۳۶۳

محل شهادت: عملیات بدر