شهید جاسم عیسی طرفی

 

تاریخ تولد: ۱۳۴۵

محل تولد: اهواز

تاریخ شهادت: ۱۴ اردیبهشت ۱۳۸۳

محل شهادت: اهواز