شهید عبدالحسین جگر

 

تاریخ تولد: ۱۳۴۶

محل تولد: اهواز

تاریخ شهادت: ۲۵  اسفند ۱۳۶۳

محل شهادت: عملیات بدر