شهید عبدالحسین شرفه دوایی زاده

 

تاریخ تولد: ۱۳۳۵

محل تولد: اهواز

تاریخ شهادت: ۲۷ دی ۱۳۶۵

محل شهادت: اهواز