شهید عبدالرحمان مرغیان

 

تاریخ تولد: ۱۳۴۲

محل تولد: دزفول

تاریخ شهادت: ۱ بهمن ۱۳۶۵

محل شهادت: نهر جاسم