شهید عبدالرضا شاه ولی

 

تاریخ تولد: ۱۳۴۰

محل تولد: شوشتر

تاریخ شهادت: ۱۵ آذر ۱۳۶۵

محل شهادت: اهواز