شهید نجف قلی سعیدی

 

تاریخ تولد: ۱۳۱۰

محل تولد: مسجد سلیمان

تاریخ شهادت: ۱۵ آذر ۱۳۶۵

محل شهادت: اهواز