چهارشنبه، 13 فروردین 1399
 

 
شهید شمخی حزباوی

 

تاریخ تولد: ۱۳۳۶

محل تولد: اهواز

تاریخ شهادت: ۱۷ آبان ۱۳۵۹

محل شهادت: اهواز